Shanghai Insekten Markt

Shanghai, China – Januar 2011