Auto Shanghai 2011

Shanghai, China – 26. April 2011