Auto Shanghai 2015

Shanghai, China – 26. April 2015