Art District Moganshan Lu Shanghai

Shanghai, China – 3. Oktober 2010